Zwrot z kapitału – ROE

17 lutego 2021

Co to jest zwrot z kapitału (ROE)?

Zwrot z kapitału własnego (ROE) jest miarą wyników finansowych obliczaną jako iloraz dochodu netto przez kapitał własny. Ponieważ kapitał własny jest równy aktywom firmy pomniejszonym o jej zadłużenie, ROE uważa się za zwrot z aktywów netto. ROE jest uważane za miarę tego, jak efektywnie kierownictwo wykorzystuje aktywa firmy do generowania zysków.

Kluczowe wnioski
 • Zwrot z kapitału (ROE) mierzy, jak efektywnie kierownictwo wykorzystuje aktywa firmy do generowania zysków.
 • To, czy ROE zostanie uznane za zadowalające, będzie zależeć od tego, co jest normalne dla branży lub innych firm.Na skróty inwestorzy mogą uznać ROE w pobliżu długoterminowej średniej S&P 500 (14%) za akceptowalny wskaźnik, a mniej niż 10% za słaby.Zwrot z kapitału (ROE)Zrozumienie zwrotu z kapitału

  ROE jest wyrażone w procentach i można je obliczyć dla dowolnej firmy, jeśli zarówno dochód netto, jak i kapitał własny są liczbami dodatnimi. Dochód netto jest obliczany przed wypłaceniem dywidend akcjonariuszom zwykłym i po dywidendach dla akcjonariuszy uprzywilejowanych oraz odsetek pożyczkodawców.

  Dochód netto to kwota dochodu po pomniejszeniu o koszty i podatki, które firma generuje w danym okresie. Średni kapitał własny jest obliczany poprzez dodanie kapitału własnego na początek okresu. Początek i koniec okresu powinien pokrywać się z okresem, w którym osiągany jest dochód netto.

  Dochód netto za ostatni pełny rok obrotowy lub ostatnie 12 miesięcy znajduje się w rachunku zysków i strat – jest to suma działalności finansowej w tym okresie. Kapitał własny pochodzi z bilansu – bilansu bieżącego całej historii zmian aktywów i pasywów firmy.

  Za najlepszą praktykę uważa się obliczanie ROE na podstawie średniego kapitału własnego w danym okresie ze względu na niedopasowanie rachunku zysków i strat do bilansu.

  Co mówi Ci ROE?

  To, czy ROE zostanie uznane za dobre, czy złe, będzie zależeć od tego, co jest normalne wśród spółek giełdowych. Na przykład przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają wiele aktywów i długów w bilansie w porównaniu do stosunkowo niewielkiej kwoty dochodu netto. Normalny ROE w sektorze użyteczności publicznej może wynosić 10% lub mniej. Firma technologiczna lub detaliczna z mniejszymi rachunkami bilansowymi w stosunku do dochodu netto może mieć normalny poziom ROE na poziomie 18% lub więcej.

  Dobrą praktyczną zasadą jest ustalenie ROE równego lub nieco powyżej średniej dla grupy porównawczej. Na przykład załóżmy, że firma TechCo utrzymała stały ROE na poziomie 18% w ciągu ostatnich kilku lat w porównaniu ze średnią dla innych firm, która wynosiła 15%. Inwestor mógłby stwierdzić, że kierownictwo TechCo jest ponadprzeciętne w wykorzystywaniu aktywów firmy do generowania zysków. Stosunkowo wysokie lub niskie wskaźniki ROE będą się znacznie różnić w zależności od grupy branżowej lub sektora. Porównanie będzie bardziej znaczące w przypadku oceny jednej firmy względem innej podobnej firmy. Powszechnym skrótem dla inwestorów jest uznanie zwrotu z kapitału bliskiego długoterminowej średniej indeksu S&P 500 (14%) za akceptowalny wskaźnik, a mniej niż 10% jako słaby.

  Wykorzystanie ROE do oszacowania tempa wzrostuZrównoważone stopy wzrostu i stopy wzrostu dywidend można oszacować za pomocą ROE, zakładając, że wskaźnik ten jest mniej więcej zgodny lub nieco powyżej średniej dla grupy porównawczej. Chociaż mogą istnieć pewne wyzwania, ROE może być dobrym punktem wyjścia do opracowania przyszłych szacunków tempa wzrostu akcji i tempa wzrostu dywidend. Te dwa obliczenia są wzajemnymi funkcjami i mogą służyć do ułatwienia porównania między podobnymi firmami.

  Aby oszacować przyszłą stopę wzrostu firmy, należy pomnożyć ROE przez wskaźnik utrzymania firmy. Wskaźnik zatrzymania to procent dochodu netto, który jest zatrzymywany lub reinwestowany przez firmę w celu sfinansowania przyszłego wzrostu.

  ROE i zrównoważona stopa wzrostuZałóżmy, że istnieją dwie firmy o identycznym ROE i dochodzie netto, ale różnych wskaźnikach retencji. Spółka A ma ROE na poziomie 15% i zwraca 30% swojego dochodu netto akcjonariuszom w formie dywidendy, co oznacza, że ​​spółka A zachowuje 70% swojego dochodu netto. Przedsiębiorstwo B ma również ROE na poziomie 15%, ale zwraca akcjonariuszom tylko 10% swojego dochodu netto, przy współczynniku zatrzymania 90%.

  W przypadku firmy A stopa wzrostu wynosi 10,5%, czyli ROE razy współczynnik retencji, który wynosi 15% razy 70%. Tempo wzrostu firmy B wynosi 13,5%, czyli 15% razy 90%.

  Analiza ta nazywana jest modelem stopy zrównoważonego wzrostu. Inwestorzy mogą korzystać z tego modelu, aby szacować przyszłość i identyfikować akcje, które mogą być ryzykowne, ponieważ wyprzedzają swoją zdolność do zrównoważonego wzrostu. Akcja, która rośnie wolniej niż jej stabilna stopa, może być niedowartościowana lub rynek może dyskontować ryzykowne sygnały ze strony firmy. W obu przypadkach stopa wzrostu, która jest znacznie wyższa lub niższa od trwałej stopy, wymaga dodatkowego zbadania.

  Wydaje się, że to porównanie sprawia, że ​​firma B jest bardziej atrakcyjna niż spółka A, ale pomija zalety wyższej stopy dywidendy, która może być faworyzowana przez niektórych inwestorów. Możemy zmodyfikować obliczenia, aby oszacować tempo wzrostu dywidendy z akcji, co może być ważniejsze dla inwestorów dochodowych.

  Szacowanie tempa wzrostu dywidendy

  Kontynuując nasz przykład z góry, stopę wzrostu dywidendy można oszacować mnożąc ROE przez wskaźnik wypłaty. Wskaźnik wypłaty to procent dochodu netto zwracany akcjonariuszom zwykłym w drodze dywidendy. Taka formuła daje nam trwałą stopę wzrostu dywidendy, co sprzyja firmie A.

  Spółka Stopa wzrostu dywidendy A wynosi 4,5%, czyli ROE razy współczynnik wypłaty, czyli 15% razy 30%. Stopa wzrostu dywidendy dla przedsiębiorstwa B wynosi 1,5%, czyli 15% razy 10%. Akcja, której dywidenda rośnie znacznie powyżej lub poniżej trwałej stopy wzrostu dywidendy, może wskazywać na ryzyko, które należy zbadać.

  Wykorzystanie ROE do identyfikacji problemów

  Rozsądne jest zastanawianie się, dlaczego średni lub nieco powyżej średniej ROE jest dobry, a nie ROE, który jest podwójny, potrójny lub nawet wyższy od średniej dla ich grupy rówieśniczej. Czy akcje o bardzo wysokim ROE nie są lepszą wartością?

  Czasami wyjątkowo wysoki ROE jest dobrą rzeczą, jeśli dochód netto jest wyjątkowo duży w porównaniu z kapitałem własnym, ponieważ wyniki firmy są tak dobre. Jednak niezwykle wysoki ROE jest często spowodowany niewielkim rachunkiem kapitałowym w porównaniu z dochodem netto, co wskazuje na ryzyko.

  Niespójne zyskiPierwszą potencjalną kwestią związaną z wysokim ROE mogą być niespójne zyski. Wyobraź sobie firmę LossCo, która od kilku lat jest nierentowna. Straty każdego roku są ujmowane w bilansie w kapitale własnym jako „strata zatrzymana. Straty mają wartość ujemną i pomniejszają kapitał własny. Załóżmy, że LossCo odnotował nieoczekiwany zysk w ostatnim roku i wrócił do rentowności. Mianownik w kalkulacji ROE jest obecnie bardzo mały po wielu latach strat, co sprawia, że ​​jego ROE jest myląco wysoki.

  Nadwyżka długuDrugą kwestią, która może spowodować wysokie ROE, jest nadmierne zadłużenie. Jeśli firma zaciąga pożyczki agresywnie, może zwiększyć ROE, ponieważ kapitał własny jest równy aktywom minus dług. Im większe zadłużenie ma firma, tym niższy kapitał własny może spaść. Typowy scenariusz to sytuacja, w której firma pożycza duże kwoty długu, aby odkupić własne akcje. Może to zawyżać zysk na akcję (EPS), ale nie wpływa na faktyczne wyniki ani tempo wzrostu.

  Ujemny dochód nettoWreszcie, ujemny dochód netto i ujemny kapitał własny akcjonariuszy mogą stworzyć sztucznie wysoki zwrot z inwestycji. Jeśli jednak spółka ma stratę netto lub ujemny kapitał własny, nie należy obliczać ROE.

  Jeśli kapitał własny akcjonariuszy jest ujemny, najczęstszym problemem jest nadmierne zadłużenie lub niespójna rentowność. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły dla przedsiębiorstw, które przynoszą zyski i wykorzystują przepływy pieniężne do odkupu własnych akcji. Dla wielu firm jest to alternatywa dla wypłaty dywidendy i może ostatecznie zmniejszyć kapitał własny (odkupienia są odejmowane od kapitału) na tyle, że obliczenie będzie ujemne.

  We wszystkich przypadkach ujemny lub wyjątkowo wysoki poziom ROE należy traktować jako znak ostrzegawczy, który warto zbadać. W rzadkich przypadkach ujemny wskaźnik ROE może wynikać z programu skupu akcji wspieranego przez przepływy pieniężne i doskonałego zarządzania, ale jest to mniej prawdopodobny wynik. W każdym razie spółka z ujemnym ROE nie może być oceniana na tle innych spółek o dodatnich wskaźnikach ROE.

  Ograniczenia ROE

  Wysoki ROE nie zawsze może być pozytywny. Zbyt duży ROE może wskazywać na szereg problemów – takich jak niespójne zyski lub nadmierne zadłużenie. Również ujemny ROE wynikający ze straty netto spółki lub ujemnego kapitału własnego nie może być wykorzystany do analizy spółki, ani nie może służyć do porównania ze spółkami o dodatnim ROE.

  ROE a zwrot z zainwestowanego kapitału

  Podczas gdy zwrot z kapitału dotyczy tego, jaki zysk może wygenerować firma w stosunku do kapitału własnego, zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) posuwa te obliczenia o kilka kroków dalej.

  Celem ROIC jest określenie kwoty pieniędzy po dywidendach, które spółka wypłaca na podstawie wszystkich źródeł kapitału, w tym kapitału własnego i zadłużenia. ROE sprawdza, jak dobrze firma wykorzystuje kapitał własny akcjonariuszy, podczas gdy ROIC ma na celu określenie, jak dobrze firma wykorzystuje cały dostępny kapitał do zarabiania pieniędzy.

  Przykład wykorzystania ROE

  Na przykład wyobraź sobie firmę z rocznym dochodem w wysokości 1 800 000 USD i średnim kapitałem własnym 12 000 000 USD. ROE tej firmy kształtowałby się następująco:

  Rozważmy Apple Inc. (AAPL) – w roku podatkowym kończącym się 29 września 2018 r. Firma wygenerowała dochód netto w wysokości 59,5 mld USD. Pod koniec roku obrotowego kapitał własny jej akcjonariuszy wynosił 107,1 mld USD w porównaniu z 134 mld USD na początku. Dlatego zwrot z kapitału własnego Apple wynosi 49,4%, czyli 59,5 mld USD / ((107,1 mld USD + 134 mld USD) / 2).

  W porównaniu do swoich rówieśników Apple ma bardzo mocne ROE.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy